slider-1 slider-4

TEZY DO EGZAMINU MAGISTERSKIEGO

 

 

INSTYTUT TEOLOGII FUNDAMENTALNEJ

 

 1. Pojęcie teologii fundamentalnej: cele, przedmiot, metody.
 2. Pojęcie Objawienia Bożego: formy, etapy, rozpoznanie.
 3. Historyczne istnienie Jezusa Chrystusa: świadectwa pozachrześcijańskie i chrześcijańskie.
 4. Mesjańska świadomość Jezusa Chrystusa.
 5. Argument skrypturystyczny.
 6. Cud w tradycji teologicznej; pojęcie cudu, rozpoznanie i funkcje cudu.
 7. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa: pojęcie zmartwychwstania, świadectwa nowotestamentalne, pusty grób, chrystofania.
 8. Teologiczne rozumienie Kościoła; struktura Kościoła - apostolat             i prymat.
 9. Kościół w funkcji przekazywania Objawienia Bożego; nieomylność Kościoła i w Kościele.
 10. Chrześcijaństwo a religie pozachrześcijańskie.

 

 

INSTYTUT NAUK BIBLIJNYCH

 

 1. Kształtowanie się kanonu Pisma Świętego.
 2. Starożytne przekłady Pisma Świętego i ich rola w przekazywaniu tekstu biblijnego.
 3. Pismo Święte księgą Boga i człowieka. Zarys nauki o natchnieniu Pisma Świętego.
 4. Powstanie Pięcioksięgu w świetle najnowszych badań.
 5. Dwa opisy stworzenia świata i ich interpretacja (Rdz 1-2).
 6. Proroctwo i prorocy w Starym Testamencie.
 7. Ewangelie synoptyczne. Historia ich powstania. Próby rozwiązania problemu synoptycznego.
 8. Tradycja Janowa i jej rola w kształtowaniu oblicza pierwotnego Kościoła.
 9. Corpus Paulinum. Misja św. Pawła wśród Żydów i pogan.
 10. Metody i podejścia egzegetyczne w świetle dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej o Interpretacji Pisma Świętego w Kościele.

 


INSTYTUT TEOLOGII DOGMATYCZNEJ

 

 1. Samoobjawienie Boga w Jezusie Chrystusie.
 2. Antropo- i kosmogeneza chrześcijańska.
 3. Tajemnica Boga w Trójcy Osób.
 4. Jezus Chrystus jedyny Pośrednik zbawienia.
 5. Odkupienie, usprawiedliwienie, zbawienie.
 6. Podstawowe struktury Kościoła.
 7. Dogmaty mariologiczne.
 8. Personalistyczna koncepcja łaski.
 9. Sakramenty społeczne Kościoła.
 10. Wieczne trwanie osoby ludzkiej.

 

 

INSTYTUT TEOLOGII MORALNEJ

 

 1. Chrześcijańska wizja moralności w świetle encykliki Veritatis splendor.
 2. Eklezjalno-sakramentalny charakter moralności chrześcijańskiej.
 3. Integralna koncepcja człowieka jako podmiotu moralnego.
 4. Sumienie chrześcijańskie.
 5. Grzech i nawrócenie.
 6. Centralny charakter miłości w życiu chrześcijańskim.
 7. Chrześcijańska wizja małżeństwa i rodziny (FC; List do Rodzin).
 8. Troska o życie ludzkie w świetle Evangelium vitae.
 9. Chrześcijańska wizja wspólnoty.
 10. Posłannictwo chrześcijan w dziedzinie ekonomii i polityki.