slider-1 slider-4

Recenzja pracy zgłoszonej do „Studia Leopoliensia”

Numer pracy:

Tytuł pracy:

Recenzent:

Tak     Nie

□       □       Czy praca jest oryginalna?

□       □       Czy tytuł pracy odpowiada jej treści?

□       □       Czy formułuje poprawnie przedmiot badań i przyczyny ich podjęcia?

□       □       Czy założenia sformułowane w celu pracy zostały zrealizowane?

□      □       Czy prezentowane wyniki są nowe?

□       □       Czy język i styl pracy są poprawne?

□       □       Czy dobór literatury i źródeł jest wystarczający i adekwatny do problematyki pracy?

□       □       Czy wnioski są poprawne i znajdują uzasadnienie w treści i wynikach pracy?

□       □       Czy streszczenie jest poprawnie zredagowane?

Jakość zawartych informacji:

a) wybitna

b) bardzo dobra

c) dobra

d) średnia

e) uboga

f) brak informacji

Proponuję:

1. Przyjąć pracę jako: a/ artykuł                                 b/ komunikat

-   w przedstawionej formie

-   po uwzględnieniu poprawek

2. Odrzucić pracę

                                                         

………………………………..                                                                                                                      Miejsce i data                                                                               Podpis

 

 

 

 

Merytoryczne uzasadnienie oceny pracy i uwagi opisowe

(max do 10 linijek tekstu)

                                                    

………………………………..                                                          ……………………………….

               Miejsce i data                                                                                                                                 Podpis